Obchodní podmínky


I.Všeobecné podmínky


1. Všeobecné obchodní podmínky jsou neoddělitelnou součástí smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem; zhotovitelem nebo také dodavatelem díla je internetový portál www.profipodklady.cz.

Provozovatelem portálu je:

 

EDUCATION CONSULTING LONDON LTD
3 GOWER STREET, LONDON WC1E6HA

No: 11248640

 

2. Při uzavírání smlouvy o dílo se vychází ze skutečnosti, že objednatel (dále též „zákazník“) je dopředu obeznámený s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, což potvrzuje v okamžiku uzavření smlouvy. Smluvní strany výslovně sjednávají, že smlouva o dílo vzniká odsouhlasením zaslané cenové nabídky v elektronické komunikaci.


3. Neakceptováním platných všeobecných obchodních podmínek zhotovitele, nebo jejich akceptováním s výhradou, nedochází k uzavření smlouvy.


4. Není-li dohodnuto jinak, zhotovitel zhotoví dílo v kvalitě obvyklé pro Českou republiku a podle zadání objednatele, které je platné v den uzavření smlouvy.


II. Předmět činnosti

1. Provozovatel portálu www.profipodklady.cz dodává zpracované různorodé textové informační materiály a podklady v elektronické podobě na téma, které definuje objednavatel v objednávkovém formuláři. Zmíněné materiály a podklady jsou určeny výhradně samotným objednatelem pro zvýšení informovanosti o definovaném tématu. Materiály jsou originální a v principu se nijak neliší od materiálů, které jsou zákazníkům dostupné i jinde, jako např. odborné články, knihy, skripta atd., kdy jsou tyto materiály určené k dalšímu zpracování a studijním účelům. Provozovatel dále poskytuje poradenské služby v oboru jazykových korektur, odborných korektur, formátování textů, vyhledávání odborných informací, rešerší, tvorby dotazníků.III. Uzavření smlouvy

1. K uzavření smlouvy o dílo může dojít na základě nezávazné objednávky zadané objednatelem u zhotovitele prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného na webové adrese zhotovitele: http://www.profipodklady.cz/objednavka/. V objednávce je nutné v základních rysech specifikovat požadavky díla, a to vyplněním všech jednotlivých kolonek objednávky.


2. V závislosti na povaze, rozsahu a náročnosti objednávky zhotovitel posílá zákazníkovi emailem návrh ceny s případně upraveným termínem zpracování díla.


3. Objednavatel a zhotovitel budou společně komunikovat prostřednictvím emailových adres, tj. adresy objednatele uvedené v objednávce, zhotovitele na emailové adrese info@profipodklady.cz, objednavky@profipodklady.cz a prostřednictvím systému na internetových stránkách www.profipodklady.cz, ke kterému má objednavatel přístup prostřednictvím přihlašovacího jména a hesla, které zadal při vyplnění nezávazné objednávky.


4. Na základě uzavřené smlouvy se zhotovitel zavazuje dodat objednavatelovi textové informační materiály a podklady v elektronické podobě na téma, které definuje objednavatel v objednávkovém formuláři. Zmíněné materiály a podklady jsou určeny výhradně samotným objednatelem pro zvýšení jejich informovanosti o definovaném tématu (dále jen „předmět smlouvy“).


5. Objednavatel se zavazuje předmět smlouvy převzít a zaplatit za něj dodavateli úplatu sjednanou v emailové komunikaci, za kterou se považuje písemná objednávka a je evidovaná v elektronické formě v systéme portálu www.profipodklady.cz.IV. Cena díla a platební podmínky


1. Cena díla je vždy smluvní a je výsledkem dohody mezi oběmi smluvními stranami.


2. Cena díla se stanovuje výlučně dohodou jako cena smluvní, stanovená ad hoc (pro každý případ osobně), přičemž se přihlédne na druh, povahu, osobní vlastnosti díla, termín vyhotovení a odevzdání díla, časovou náročnost, náročnost zhotovení a jiné faktory a okolnosti ovlivňující a podmiňující vyhotovení díla podle těchto VOP.


3. Cena díla je uhrazena bezhotovostní platbou na účet zhotovitele. Objednavatel je povinný uvést při realizování každé úhrady variabilní symbol, který mu bude elektronicky doručený na emailovou adresu zadanou v objednávce.


4. Dnem úhrady se stanovuje den, kdy jsou prostředky připsány na účet zhotovitele.


5. Platbu za dojednanou cenu díla, jeho zálohy a doplatky převádí objednavatel na účet č.: 2800934310/2010, vedený u Fio baka, a.s. nebo na účet č. 4149108309/2010, vedený u Fio baka, a.s., dle vytíženosti zhotovitelů.


6. Dílo v hodnotě do 3 000 Kč je splatné předem.


7. Dílo v hodnotě od 3001 Kč do 10 000 Kč je splatné poté, co zhotovitel zákazníkovi odešle na email, případně nahraje do systému portálu www.profipodklady.cz ukázku díla.O nahrání ukázky bude objednavatel upozorněný emailem. Zaplacením díla zároveň zákazník potvrzuje, že je seznámený s kvalitou a strukturou díla a že s těmito vlastnostmi díla souhlasí.


8. Dílo v hodnotě od 10 001Kč do 20 000 Kč je splatné prostřednictvím zálohy a doplatku. Záloha ve výšce 50 % z ceny díla je splatná poté, kdy bude objednavatelovi odeslána (případně nahrána do systému portálu www.profipodklady.cz) ukázka – náhled díla (podle následujícího článku smlouvy). Po zaplacení zálohy ve výšce 50 % z ceny díla je objednavatelovi odeslána na email nebo odevzdána prostřednictvím systému na internetových stránkách www.profipodklady.cz polovina díla s pokynem k zaplacení doplatku ceny díla. Po uhrazení doplatku je celé dílo objednavatelovi odesláno (případně nahráno do systému portálu www.profipodklady.cz) ve smluveném termínu.


9. Dílo v hodnotě od 20 001 Kč do 100 000 Kč je splatné ve třech platbách. První část ceny díla ve výšce 33% z ceny díla je splatná po tom, kdy bude objednavatelovi odeslána na email nebo odevzdána prostřednictvím systému na internetových stránkách www.profipodklady.cz ukázka – náhled díla (podle následujícího článku smlouvy) v rozsahu cca 2-3 strany, druhá část ceny díla ve výši 33% z ceny díla je splatná po tom, kdy bude objednavatelovi odeslána na email nebo odevzdána prostřednictvím systému na internetových stránkách www.profipodklady.cz jedna třetina díla a třetí část ceny díla ve výši 34% z ceny díla je splatná poté, kdy bude objednavatelovi odeslána na email nebo odevzdána prostřednictvím systému na internetových stránkách www.profipodklady.cz druhá třetina díla.


10. Smluvní strany sjednávají, že termíny plateb a dodání jednotlivých částí zhotovovaného díla je možné dojednat individuální dohodou.


11. Zhotovitel je povinný zaslat objednané jednotlivé části díla až po úhradě výše uvedených platebních podmínek. Společně (nebo bezprostředně poté) s ukázkou nebo danou částí díla bude objednavatelovi vždy odeslaný pokyn k platbě aktuální části díla. Po uhrazení celé ceny díla bude objednavatelovi odesláno v sjednaném termínu celé dílo.


12. Ukázka je zákazníkovi posílána v rozsahu přiměřeném objednanému rozsahu a specifikaci díla. Není-li zákazník s kvalitou či strukturou ukázky spokojený, lze mu zaslat náhradní ukázku, případně je objednavatel oprávněný od této smlouvy odstoupit.


13. Dodání díla je možné sjednat také jako expresní. Expresní dílo je nutné uhradit předem v celé výši.


14. Expresní poplatky jsou v následující výši: 70% z ceny díla při dodání do 24 hodin, 50% z ceny díla při dodání do 48 hodin a 25% z ceny díla při dodání do 78 hodin. Doba dodání díla začíná plynout až od úhrady ceny díla. Výška expresního příplatku je vždy výsledkem dohody smluvních stran.

V. Další ustanovení

1. Objednavatel bezprostředně po uzavření smlouvy dodavateli oznámí všechny požadavky, kladené na požadované materiály, dokumenty a náměty uvedené v čl. I těchto obchodních podmínek.


2. Dodavatel poskytne objednavateli v sjednaném termínu bezplatně náhled – ukázku materiálů, podkladů a námětů k jeho schválení.


3. Ukázka díla se sjednává individuálně, není povinností zhotovitele ji poskytnout automaticky, objednavatel je povinný si ukázku díla vyžádat.


4. Objednavatel náhled podkladů schválí dodavateli na emailovou adresu uvedenou v objednávce, případně prostřednictvím systému na internetových stránkách www.profipodklady.cz., v termínu do dvou dní od doby, kdy mu byl náhled dokumentů doručený k schválení.


5. Jestliže objednavatel neschválí náhled podkladů, dokumentů a námětů v termínu do 2 dnů ode dne, kdy mu bol náhled dokumentů poskytnutý ke schválení, nebo se ve stejné době k náhledu podkladů nevyjádří, sjednávají smluvní strany, pro tento případ, prodloužení termínu dodání díla o tolik dnů, o kolik byl objednavatel v opoždění se schválením náhledu.


6. Schválení náhledu (stejně jako schválení jednotlivých částí díla) bude probíhat v systému portálu www.profipodklady.cz, případně prostřednictvím emailové komunikace na emailových adresách: info@profipodklady.cz a objednavky@profipodklady.cz.


VI. Obchodní tajemství a ochrana osobních údajů

1. Všechny skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s podnikáním zhotovitele jsou považovány za obchodní tajemství a objednavatel je povinný zachovat o nich mlčenlivost.VII. Práva a povinnosti objednatele


1. Objednavatel je povinen udržovat svoji emailovou schránku provozu schopnou. Pokud zákazník změní emailovou adresu, je povinen tuto skutečnost včas nahlásit zhotoviteli.


2. Objednavatel je povinen řádně a včas zaplatit cenu díla a případné zálohy a doplatky podle platebních pokynů zhotovitele v souladu se článkem IV. Podle těchto obchodných podmínek.


3. Objednavatel je povinný zhotoviteli dodat včas všechny podklady k dílu, které si přeje k jeho vyhotovení použít.


4. Kromě části „Kontaktní údaje“ je objednavatel povinný nezveřejňovat svoje osobní údaje v objednávkovém formuláři a přiložených souborech. V případě porušení těchto podmínek dodavatel nemůže garantovat anonymitu zákazníka.


5. Objednavatel je povinný poskytnout dodavateli všechnu potřebnou součinnost v souvislosti s plněním povinností dodavatele ze smlouvy, je povinný poskytnout všechny potřebné informace týkajíce se jeho požadavků na předmět smlouvy tak, aby mohl být předmět smlouvy objednavateli dodaný v souladu s jeho požadavky.


6. Objednavatel je povinný poskytnout dodavateli doplňujíce, upřesňující údaje, informace, podklady, vyjádření, náměty a stanoviska, které vzniknou v souvislosti s plněním povinností vyplývajících z této smlouvy tak, aby dodavatel mohl co nejlépe vyhovět požadavkům kladeným na předmět smlouvy objednatelem.


7. Objednavatel je povinný bezodkladně oznámit dodavateli všechny skutečnosti rozhodné pro dodání předmětu smlouvy. Po dobu, po kterou nebudou dodavateli oznámeny skutečnosti rozhodné pro dodání předmětu smlouvy, dodavatel není v meškání s odevzdáním předmětu smlouvy, a to po celou dobu, po kterou bude trvat zpoždění objednatele se sdělením těchto skutečností.


8. Objednavatel je oprávněný kontrolovat části předmětu smlouvy, které mu budou dodány dodavatelem v termínech stanovených v objednávce v elektronické podobě na emailovou adresu uvedenou v objednávce, případně budou nahrané do systému portálu www.profipodklady.cz. Objednavatel je povinen zkontrolovat odevzdanou část předmětu smlouvy.


9. Pokud má odevzdaná část předmětu smlouvy podle názoru objednatele vady a chyby, objednavatel je povinen nejpozději do 5 dnů od odevzdání konkrétní části předmětu smlouvy (u expresních zakázek ihned) tyto nedostatky dodavateli vytknout a oznámit, kde přesně vytýkal nesprávnost díla.


10. Pokud objednavatel dodavateli neoznámí ve výše uvedeném termínu nedostatky předmětu smlouvy a taktéž neoznámí, v čem spočívá jeho nesprávnost, zodpovídá za to, že dodaná část předmětu smlouvy je bez nedostatků.


11. Pokud objednavatel v průběhu trvání této smlouvy zjistí, že dodavatel nepostupuje při plnění svých povinností v souladu s touto smlouvou, či podle pokynů objednatele, je objednavatel povinný upozornit dodavatele na nedostatky předmětu smlouvy a požadovat, aby dodavatel sjednal nápravu. Pokud dodavatel neodstraní nedostatky a nezajistí nápravu ani v přiměřeném termínu mu k tomu poskytnutém, považuje se to za podstatné porušení smlouvy.VIII. Práva a povinnosti dodavatele (zhotovitele)


1. Objednavatel je povinný řádně a včas plnit svoje povinnosti vyplývající z jednotlivých ustanovení této smlouvy v rozsahu, kvalitě, termínu a za splnění podmínek stanovených touto smlouvou nebo objednatelem tak, aby se dosáhl hmotný výsledek sledovaný touto smlouvou.


2. Objednavatel je povinný zhotoviteli dodat včas předmět smlouvy, v souladu se závazným termínem sjednaným v objednávce. Po dobu, po kterou nebude uhrazena příslušná část ceny díla, dodavatel není v prodlevě s odevzdáním předmětu smlouvy, a to po celou dobu, po kterou bude trvat prodleva objednatele s úhradou.


3. Dodavatel je povinný dodat objednavateli předmět smlouvy v kvalitě požadované objednatelem v objednávce, nebo v kvalitě, která odpovídá požadavkům běžně kladeným na podobné studijní podklady.


4. Dodavatel je povinný dodat předmět smlouvy podle pokynů objednatele, které byli dodavateli včas oznámeny.


5. Dodavatel se zavazuje dodat objednavateli vždy konkrétní část předmětu smlouvy, v rozsahu a v termínech sjednaných v objednávce.


6. Dodavatel je povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů v souvislosti s předmětem smlouvy. Pokud objednatel trvá na dodržení těchto pokynů, má dodavatel právo požadovat, aby tak objednavatel učinil v písemné formě.


7. Případné dodatečné požadavky objednatele k specifikaci díla, pokud jsou zhotovitelem akceptované, přiměřeným způsobem prodlužují sjednanou dodací lhůtu díla.


8. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy, pokud se zhotovení díla ukáže být na základě požadavků objednatele nerealizovatelné.


9. Nastanou-li okolnosti mající charakter vyšší moci, které brání zhotoviteli v plnění smluvních závazků, má zhotovitel právo přiměřeně prodloužit termín dodání, nebo od smlouvy odstoupit. Ani v jednom případě nenese zhotovitel zodpovědnost za vzniklé škody. Vyšší mocí se rozumí okolnosti zvláštní povahy, které brání zhotoviteli, dočasně nebo dlouhodobě, v plnění smluvních povinností a které nastali po uzavření smlouvy a nemohou být zhotovitelem odvráceny.


10. V případě, že zákazník provedl platby za dílo a následně u zhotovitele nastane zásah vyšší moci znemožňující mu zhotovení díla, vrátí zhotovitel objednavateli všechny jím provedené platby. Pokud se již začala realizace díla, zhotovitel pošle objednavateli rozpracovanou práci a zároveň mu vrátí i poměrnou část z uhrazené ceny díla.


11. Zhotovitel má právo odmítnout přijetí nezávazné objednávky do pěti dnů od jejího přijetí.IX. Odevzdání a převzetí díla

 

1. Předmět smlouvy je řádně dodán objednavateli, když je objednavateli odeslán emailem na adresu uvedenou v objednávce anebo prostřednictvím portálu www.profipodklady.cz v části, do které má objednavatel přístup na základě jména a hesla zadaných při nezávazné objednávce.


2. Předmět smlouvy je dodaný řádně a včas při současném splnění těchto podmínek:


a. K dodání předmětu smlouvy objednavateli dojde nejpozději v poslední den termínu, sjednanému v písemné objednávce pro dodání předmětu koupě nebo jeho části.


b. Předmět smlouvy odpovídá veškerým požadavkům stanoveným a specifikovaným objednatelem v písemné objednávce včetně stanoveného a požadovaného stupně odbornosti vykonání předmětu smlouvy.


c. Předmět smlouvy nemá nedostatky, pro které by objednavatel dodaný předmět smlouvy neakceptoval.


d. Předmět smlouvy je objednavatelovi dodaný na emailovou adresu uvedenou v písemné objednávce, nebo je odevzdán objednavateli na přenosném nosiči dat či je prostřednictvím systému umístěn na www.profipodklady.cz a zároveň je vytvořen v dohodnutém formátu.


3. Dodavatel je v prodlení, pokud předmět smlouvy nebo jeho část nebude dodána objednavateli v termínech stanovených v objednávce. To neplatí, pokud je prodlení dodavatele s dodáním předmětu smlouvy nebo jeho části způsobeno okolnostmi vzniklými úplně nezávisle na vůli dodavatele a bez jeho zavinění.


4. Dodavatel není v prodlení s odevzdáním díla po dobu, po kterou je prodlení s převzetím díla způsobeno objednatelem.


5. Dodavatel tímto objednavateli postupuje výhradní licenci na použití předmětu smlouvy (vcelku i po částech), která je neomezená, tj. v následujícím rozsahu:


a. Na použití předmětu smlouvy v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, samostatně, v spojení s jiným dílem či prvkami, texty a jakýmikoliv podobnými prvkami, včetně oprávnění předmět smlouvy upravit, zpracovat, změnit, zařadit do jakéhokoliv souborného díla.


b. Na použití předmětu smlouvy v původní podobě nebo v podobě podle písm. a) jakýmkoliv způsobem (rozmnožování, rozšiřování, výpůjčka, nájem, vystavování, sdílení veřejnosti apod.), bez omezení technologie, bez omezení počtu či množství použití a bez omezení účelu.


c. Na použití předmětu smlouvy v původní podobě nebo v podobě podle písm. a) bez územního omezení.


d. Na použití předmětu smlouvy v původní podobě nebo v podobě podle písm. a) bez omezení času po celou dobu trvání majetkových autorských práv k předmětu smlouvy.


6. Objednavatel není povinen poskytnutou licenci využit.


7. Dodavatel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy neudělil třetí osobě žádnou licenci na použití předmětu smlouvy, a to ani výhradní ani nevýhradní, či jakkoliv jinak neumožnil třetí osobě použití předmětu smlouvy; a po podpise ani neudělí třetí osobě žádnou licenci na použití předmětu smlouvy, a to ani výhradní ani nevýhradní či jakkoliv jinak neumožní třetí osobě použití předmětu smlouvy.


8. Dodavatel se zavazuje neposkytnout předmět smlouvy jiné osobě než objednavateli.


9. Dodavatel se zavazuje nezveřejnit předmět smlouvy bez předcházejícího písemného souhlasu objednatele.


X. Nedostatky a reklamační řád

1. Předmět smlouvy má nedostatky, pokud nesplňuje podmínky stanovené touto smlouvou nebo požadované objednavatelem.


2. Dodavatel zodpovídá za nedostatky předmětu smlouvy, které se projeví v 3-měsíční záruční době. Záruční doba začíná plynout ode dne odevzdání předmětu smlouvy objednavateli. Objednavatel je povinný dodavateli vytknout nedostatky předmětu smlouvy bez zbytečného odkladu. Vytknutí nedostatků je objednavatel povinný poslat elektronicky na emailovou adresu dodavatele, která je uvedena v objednávce.


3. Objednavatel je oprávněný uplatnit reklamaci díla tehdy, jestliže zjistí, že dílo neodpovídá jeho specifikovaným požadavkům v objednávce nebo jsou v informacích faktické chyby. Při reklamaci je zákazník povinen svá tvrzení doložit; pokud tak neučiní, zhotovitel odevzdá dílo na přezkoumání k tomu určenému odborníkovi.


4. Na vyřízení reklamace má zhotovitel dobu 30 dnů. Pokud se potvrdí, že reklamace je oprávněná, je povinný dílo opravit. Na přepracování a opravy má zhotovitel termín 30 dnů. Pokud se dílo nedá opravit, oznámí to zhotovitel objednavateli a objednavatel má právo odstoupit od smlouvy. V případě, že se dá dílo opravit pouze částečně, náleží objednavateli sleva z ceny díla, která je přiměřená povaze a rozsahu nedostatků v díle.

 

5. V reklamačním řízení se přihlíží výhradně ke komunikaci uvedené v diskuzním chatu.


XI. Ostatní ustanovení


1. Provozovatel portálu www.profipodklady.cz tak v smyslu těchto obchodních podmínek a platné české legislativy v žádném případě zákazníky nenabádá k tomu, aby dodané materiály používali jako konečné výstupy, vydávali za svoje díla a v žádném případě za ně nesupluje jejich studijní povinnosti.

 

2. Návštevníci portálu www.profipodklady.cz udeluji souhlas se zpracováním osobních údajů dle nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).


XII. Porušení povinností vyplývající ze smlouvy


1. Pro případ porušení smluvní povinnosti ze smlouvy sjednávají strany smluvní pokutu ve výši 10% z ceny předmětu smlouvy, a to za každé porušení.


2. Pro případ porušení povinnosti mlčenlivosti podle této smlouvy jednou ze smluvních stran, smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč. Smluvní strana, která poruší povinnost mlčenlivosti podle této smlouvy, je povinna uhradit druhé smluvní straně smluvní pokutu.

XIII. Ostatní ustanovení


1. Komunikace mezi smluvními stranami po dobu trvání této smlouvy bude probíhat výhradně v elektronické podobě, a to prostřednictvím emailových adres, uvedených v objednávce nebo prostřednictvím systému na www.profipodklady.cz. Takto poskytnuté informace není nutné písemně doplňovat a jsou pro smluvní strany závazné.


2. Smluvní strany jsou povinny plnit vzájemnou oznamovací povinnost, spočívající ve včasném oznámení případných změn, které by mohli mít vliv na plnění povinností podle této smlouvy.


3. Smluvní strany jsou povinny zachovat mlčenlivost o veškerých důvěrných informacích, s kterými se v průběhu trvání smlouvy seznámí a které jim budou oznámeny či jinak zpřístupněny po dobu trvání této smlouvy.


4. Důvěrné informace chráněné touto smlouvou tvoří všechny skutečnosti a informace, týkající se výrobních, obchodních, technických, organizačních, ekonomických, finančních, reklamních či jakýchkoliv jiných skutečností a jsou obchodním tajemstvím     objednatele.


5. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.


XIV. Závěrečná ustanovení1. Tato smlouva, stejně jako práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí Obchodním zákoníkem platným na území ČR.


2. Tato smlouva se může měnit pouze písemně, a to dodatkem odsouhlaseným a podepsaným oběmi smluvními stranami.


3. Tato smlouva zaniká písemnou dohodou smluvních stran. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit. Výpovědní doba je tříměsíční a začíná plynout prvním dnem měsíce následujícího po dni, v kterém byla písemná výpověď doručena druhé smluvní straně.


4. Smluvní strany se zavazují řešit všechny spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou cestou smíru.


5. Smluvní strany se zavazují jednat z hlediska činností, které jsou potřebné podle této smlouvy vykonat, zavazují se jednat podle právních předpisů, či z jiných důvodu k tomu, aby došlo k plné realizací transakcí nastavených touto smlouvou a to i v případech, kdy se o tom tato smlouva výslovně nezmiňuje.


6. Jestliže je některé ustanovení této smlouvy neplatné, relativně neúčinné nebo nevynutitelné, či se stane takovým v budoucnosti, je či bude neplatné, relativně neúčinné nebo nevynutitelné jen toto ustanovení a nedotkne se to platnosti a vynutitelnosti ostatních ustanovení, smluvní strany se zavazují chybné ustanovení bezodkladně nahradit ustanovením bezchybným, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu chybného ustanovení.7. Tato smlouva je platná a účinná ode dne potvrzení cenové nabídky elektronickou formou.


8. Takto realizovaná objednávka se považuje za závaznou a je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších změn a předpisů chápaná jako smlouva uzavřená na dálku.


9. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřeli na základě vlastní a svobodné vůle, smlouvu přečetli a jejímu obsahu porozuměli.10. Smluvní strany prohlašují, že s těmito obchodními podmínkami souhlasí v plném rozsahu a k tomuto souhlasu nebyli přinuceny pod hrozbou tělesného nebo duševního násilí a zároveň vylučují, že by byla tato smlouva uzavřena za použití lsti.

 

 

Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.4.2018